logoСУМСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ЛІСОВОГОlogo
ТА МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

Порядок
доступу до публічної інформації
в Сумському обласному управлінні лісового та мисливського господарства

1. Цей Порядок визначає механізм надання Сумським обласним управлінням лісового та мисливського господарства Запитувачам публічної інформації та її оприлюднення.

2. Публічна інформація Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства оприлюднюється Відповідальною особою за доступ до публічної інформації на офіційному сайті Управління або у іншій визначеній начальником управління формі.

3. Запитувачі інформації також можуть реалізувати право на доступ до інформації за інформаційним запитом. У разі виникнення сумнівів у достовірності чи повноті оприлюдненої інформації, Запитувач може звернутися з запитом до Відповідальної особи для перевірки та уточнення такої інформації.

4. Запит подається Запитувачем шляхом заповнення рекомендованої форми запиту згідно з Інструкцією щодо процедури подання запиту на інформацію та її отримання. Запит має містити: ім'я запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, загальний опис інформації або вид , назву та зміст документа щодо якого зроблено запит, якщо запитувачеві це відомо, підпис та дату за умови подання запиту в письмовій формі.

5. Запит подається Запитувачем в довільній формі або шляхом заповнення затвердженої Управлінням рекомендованої форми з обов'язковим зазначенням:

5.1. Прізвища, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи або об'єднання громадян із зазначенням ЄДРПОУ.

5.2. Поштової адреси або адреси електронної пошти.

5.3. Номера домашнього, службового або мобільного телефону.

5.4. Загального опису інформації або виду, назви, реквізитів чи змісту документа, щодо якого зроблено запит, якщо Запитувачу це відомо.

5.5. можливості отримання відповіді: поштою (зазначити поштову адресу), факсом (зазначити номер факсу), електронною поштою (зазначити адресу) або в усній формі (зазначити номер телефону).

5.6. Дати і підпису, якщо запит подається письмово.

6. Розділ "Примітка" заповнюється у разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) Запитувач не може подати письмовий запит. У такому разі запит оформляє Відповідальна особа з питань запитів на інформацію (далі - Відповідальна особа), яка обов'язково зазначає в запиті своє прізвище, ім'я, по батькові, контактний телефон та надає копію запиту Запитувачу.

7. Відповідальна особа реєструє запит в журналі реєстрації інформаційних запитів.

8. Облік запитів на інформацію ведеться окремо.

9. Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, ім’я особи, адреси або інших вимог, встановлених ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), не розглядаються.

10. Залежно від змісту запиту, він направляється до начальника структурного підрозділу, який відповідно до компетенції, є відповідальним за розгляд даного запиту на інформацію. Згідно з резолюцією, виконавець надає відповідну інформацію або готує проект відповіді. Після підписання відповідь реєструється Відповідальною особою ;

11. У разі надходження запиту на інформацію, яка знаходиться у володінні кількох структурних підрозділів Управління, Відповідальна особа з питань запиту на інформацію, з огляду на характер запиту, визначається начальником управління або його заступником.

12. За результатами розгляду запиту приймається одне з рішень про:

- задоволення запиту та надання відповіді;

- відмову в задоволенні запиту на інформацію ;

- направлення запиту належному розпоряднику інформації з одночасним повідомленням про це Запитувача;

- відстрочку в задоволенні запиту на інформацію.

13. Відповідальна особа направляє запитувачу відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

14. Якщо запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян та відносяться до компетенції Управління, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. У такому разі Запитувач повинен надати обґрунтоване клопотання про термінове опрацювання запиту.

15. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, Управління може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

16. У разі, коли Управління, відповідно до компетенції, визначеної Положенням про Сумське обласне управління лісового та мисливського господарства , не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», воно відмовляє в задоволенні запиту на інформацію, про що заявник повідомляється письмово.

17. Якщо Управлінню відомо, хто володіє або має володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувача, а запит переадресовується відповідній структурі разом із супровідним листом.

18. Рішення, дії або бездіяльність відповідальної особи Запитувач має право оскаржити у відповідності до чинного законодавства ;

ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію у Сумському обласному управлінню лісового та мисливського господарства

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію у Сумському обласному управлінні лісового та мисливського господарства (далі – Перелік) не може суперечити Розгорнутому переліку відомостей, що становлять державну таємницю у Державному агентстві лісових ресурсів України.

2. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф „Для службового користування” (далі –ДСК).

3. Рішення про надання (зняття) грифу ДСК інформації приймаються безпосередніми виконавцями документів згідно з даним Переліком та за висновками експертних комісій.

4. Відомості з грифом ДСК є власністю держави і такими, що містять відомості обмеженого поширення.

5. Відповідальність за правильне присвоєння грифу ДСК виробам та інформації несуть посадові особи, які надали гриф, підписали або затвердили ці документи.

6. У разі скасування рішення віднесення інформації до службової, про зняття грифа обмеження доступу повідомляються всі організації, яким надсилався цей документ.

7. Копіювання сторонніми організаціями документів з грифом „Для службового користування” повинно здійснюватись за погодженням з організацією - автором цих документів.

8. Використання інформаційної, телекомунікаційної або інформаційно –телекомунікаційної системи для друкування документів з грифом ДСК, здійснювати тільки після створення в ній комплексної системи захисту інформації та отримання відповідного атестату.

9. Передача інформації ДСК з однієї системи до іншої здійснюється захищеними каналами зв’язку або у зашифрованому вигляді. Використання Інтернету або незахищених каналів для передачі інформації ДСК заборонено.

10. За розголошення відомостей ДСК винні особи притягаються до адміністративної відповідальності згідно з чинним законодавством.

До відомостей, що становлять службову інформацію

у Сумському обласному управлінню лісового та мисливського господарствівідносяться:

РОЗДІЛ І.

Сфера взаємодії з Секретаріатом Президента України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, іншими органами виконавчої влади, Рескомлісом АР Крим, обласними управліннями лісового та мисливського господарства, підприємствами і організаціями, що входять до сфери управління Держлісагентства України

1.1. Окремі накази та розпорядження, що регламентують внутрішню діяльність Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства за рішенням його керівника.

1.2. Листування Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства з Держлісагентством України, іншими органамивиконавчоївлади, державними підприємствами, що входять до сфери обласного управлінням, з питань охорони державної таємниці, технічного захисту інформації, стану оборонно - мобілізаційної роботи, бронювання військовозобов’язаних, що не становить державну таємницю.

1.3. Документи про розслідування при виявленні втрати документів,містять службову інформацію.

1.4. Мобілізаційні плани Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства.

1.5. Плани цивільного захистуСумського обласного управління лісового та мисливського господарства, підприємств і організацій, що входять до сфери його управління .

1.6. Звіти з питань мобілізаційної підготовки, мобілізаційного резерву, бронювання військовозобов’язаних, що не становлять державну таємницю.

1.7. Номенклатури, обсяги, місця зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства.

1.8. Відомості про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення підприємств галузі на режим роботи в умовах особливого періоду, які не становлять державну таємницю.

1.9. Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства а також обсяги матеріально – технічних засобів, продовольства, систему їх охорони та захисту, в яких відсутня інформація, що становить державну таємницю.

1.10. Методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки Сумнського обласного управління лісового та мисливського господарства .

1.11. Зведені відомості щодо стану технічного захисту службової інформації.

РОЗДІЛ ІІ

Сфера економіки

2.1. Відомості з питань зовнішньої торгівлі (обсяги, номенклатура, фінансування експорту та імпорту відносно однієї або декількох держав, а також щодо формування нижніх /контрольних/ рівнів індикативних цін, валютних надходжень), що не становлять державну таємницю.

2.2. Відомості інструктивного характеру посадовим особам, які беруть участь в міжнародних форумах.

2.3. Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку, що не становлять державну таємницю.

РОЗДІЛ ІІІ

Лісовпорядні роботи

3.1. Топографічні карти, цифрові карти масштабів 1:10 000 і 1:25 000 в умовній системі координат 1963 року та топографічні карти, цифрові карти масштабів 1:10 000-1:50 000 (незалежно від форми та виду носія інформації) на територію України, створені в державній системі координат УСК-2000 або в системі координат СК-42. Комплекти аерознімків (аеронегативів), репродукції та негативи накидного монтажу незалежно від масштабу, форми та виду носія інформації (окрім матеріалів аерофотозйомки, які віднесені до державної таємниці).

3.2. Зведені пояснювальні записки до проектів організації і розвитку лісового господарства обласногоуправліннялісового та мисливського господарства.

3.3. Схеми лісів Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства .

3.4. Довідка про впровадження пропозицій лісовпорядкування у виробництво за результатами безперервного лісовпорядкування по обласним управлінням лісового та мисливського господарства

3.5. Документація державного лісового кадастру на рівні обласного управління.

3.6. Схеми насаджень лісогосподарських підприємств, складених на основі топографічних карт М 1:100 000 і крупніше з елементами рельєфу.

3.7. Планшети з горизонталями.

3.8. Геодезичні журнали.

3.9. Пояснювальна записка та планово - картографічні матеріали на лісові

підприємства, природно – заповідний фонд України, на території яких розташовані об’єкти оборонного значення і (або) об’єкти, що охороняються Управлінням державної охорони України.

3.10. Планово – картографічні матеріали на лісові підприємства, природно –заповідний фонд України – відповідно до вимог СТГМ-90.

Конфіденційна інформація

Відповідно до Законів України „Про інформацію” та „Про доступ до публічної інформації” інформація про фізичну особу (персональні дані - про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров’я, а також адреса, дата і місце народження) належить до конфіденційної.

Конфіденційна інформація є інформацією з обмеженим доступом. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини.

Розпорядники інформації, які володіють інформацією про особу, зобов’язані вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до неї інших осіб.

Матеріальні носії інформації, які підлягають обов’язковому обліку

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.11.1998 № 1893 „Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання, і використання документів, справ, видань, та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави” підлягають обов’язковому обліку:

- печатки і штампи з повним найменуванням організації;

- бланки з кутовими та повздовжніми штампами організацій, що мають

необхідний трафаретизований текст документів, які дають право на

інспектування, нагляд та відвідування організацій;

- посвідчення особи;

- посвідчення про відрядження;

- усі види перепусток;

- бланки документів про освіту (атестати, дипломи, посвідчення);

- трудові книжки.

ПРИМІРНА ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

Розпорядник інформації ____________________________________________________________________

(найменування розпорядника інформації)

Запитувач____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові — для фізичних осіб, найменування організації,

____________________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові представника організації — для юридичних

_____________________________________________________________________________

осіб та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,

_____________________________________________________________________________

поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” надати

_____________________________________________________________________________

(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

на поштову адресу________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,

_____________________________________________________________________________

будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу ______________________________________________________________________

телефаксом ____________________________________________________________________________

за телефоном___________________________________________________________________

_________ _____________

(дата) (підпис)

усно: телефон (0542) 27-62-79

письмово: 40030 м.Суми , вул. Засумська, 12-А

на конверті вказувати "Запит на отримання публічної інформації"

факсом: (0542) 610186

електронною поштою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Анонси:

Сумські лісівники запрошують до участі у осінній акції «Створюємо ліси разом»!

вер. 23, 2021
З 1 жовтня в Україні стартує акція «Створюємо ліси разом». Триватиме вона, в…
Читати далі...

Події:

У Черкасах відбулася розширена колегія Державного агентства лісових ресурсів України

вер. 24, 2021
Головне питання - вирощування посадкового матеріалу із закритою кореневою…
Читати далі...

Новини лісгоспів:

Як розпочався навчальний рік в учнівському лісництві «Нескучанське» Тростянецького лісгоспу

вер. 21, 2021
Днями пролунав дзвоник у лісовій школі Тростянецького лісгоспу та покликав на…
Читати далі...